Quản lý người dùng Windows với Net User

Hướng dẫn sau đây cung cấp cho bạn thông tin về lệnh Người dùng Net - hoặc Người dùng Net - của hệ điều hành Windows.

Net User là một công cụ dòng lệnh cho phép quản trị viên hệ thống quản lý tài khoản người dùng trên PC Windows. Bạn có thể sử dụng lệnh để hiển thị thông tin tài khoản hoặc thay đổi tài khoản người dùng.

Nó có thể được sử dụng, trong số những thứ khác, để kích hoạt tài khoản quản trị viên không hoạt động của hệ thống Windows.

Lệnh lõi Người dùng Net, khi chạy từ dấu nhắc lệnh, sẽ trả về một danh sách tất cả các tài khoản người dùng trên hệ thống.

Nếu bạn chưa từng làm việc với lệnh trước đó hoặc tài khoản trên hệ thống, bạn sẽ nhận thấy rằng Windows vận chuyển với tài khoản mặc định và tài khoản người dùng được tạo trong quá trình cài đặt hoặc sau đó.

Đầu ra không cho bạn biết tài khoản nào đang hoạt động hay không, và tài khoản mặc định nào và người dùng nào đã tạo.

Lưu ý : Một số thao tác yêu cầu bạn chạy các lệnh từ dấu nhắc lệnh nâng cao. Bạn có thể khởi chạy một theo cách sau:

 1. Chạm vào phím Windows, nhập cmd, giữ phím Ctrl và phím Shift và nhấn phím Enter trên bàn phím.

Các lệnh cốt lõi

Người dùng Net hỗ trợ nhiều thông số, nhưng có một số bạn có thể sử dụng thường xuyên hơn các tham số khác.

 • Tên người dùng Net - ví dụ: Net User Martin - Lệnh này liệt kê thông tin chi tiết về người dùng mà bạn chỉ định. Điều này bao gồm đăng nhập cuối cùng, thành viên nhóm địa phương và thông tin mật khẩu.
 • Mật khẩu tên người dùng Net - ví dụ: Người dùng Net Martin NewSecretPass - Đặt mật khẩu NewSecretPass cho tài khoản Martin.
 • Tên người dùng / hoạt động của Net: yes | no - ví dụ: Net User Martin / active: yes - Kích hoạt tài khoản để có thể sử dụng nó. Đặt nó thành không hủy kích hoạt tài khoản.
 • Mật khẩu / thêm tên người dùng Net - Kiểm tra người dùng Net qwerty1234 / add - Điều này thêm tài khoản người dùng Kiểm tra với mật khẩu mặc định querty1234 vào hệ thống.
 • Tên người dùng / xóa Net - ví dụ: Kiểm tra / xóa người dùng Net - Xóa tài khoản Kiểm tra trên hệ thống.

Cú pháp người dùng mạng

Cú pháp của lệnh thoạt nhìn có vẻ khó hiểu, vì nó hiển thị các lệnh khác nhau mà bạn có thể chạy khi chạy Net User /? để hiển thị văn bản trợ giúp của lệnh.

NGƯỜI DÙNG NET

[tên người dùng [mật khẩu | *] [tùy chọn]] [/ DOMAIN]

tên người dùng * / THÊM [tùy chọn] [/ DOMAIN]

tên người dùng [/ DELETE] [/ DOMAIN]

tên người dùng [/ TIMES: ALL]

tên người dùng [/ HOẠT ĐỘNG: KHÔNG]

Hãy xem chi tiết tất cả các thông số của Người dùng Net:

 • tên người dùng - chỉ định tên người dùng bạn muốn chạy hoạt động trên.
 • mật khẩu - đặt mật khẩu cho tên người dùng được chỉ định. Phải đáp ứng yêu cầu về độ dài tối thiểu và có thể có tối đa 127 ký tự.
 • * - hiển thị lời nhắc cho mật khẩu. Mật khẩu không được hiển thị khi nhập.
 • / domain - thực hiện thao tác trên miền đã chọn.
 • /? hoặc / help - hiển thị văn bản trợ giúp cho lệnh Net User.
 • / active: yes | no - lệnh này kích hoạt (yes) hoặc hủy kích hoạt (no) tài khoản người dùng được chỉ định.
 • / add - sẽ thêm tài khoản người dùng đã chọn vào hệ thống máy tính.
 • / xóa - xóa tài khoản người dùng đã chọn khỏi hệ thống.
 • / lệnh: "text" - thêm nhận xét vào tài khoản người dùng đã chọn. Giới hạn 48 ký tự. Hiển thị trong trường mô tả của tài khoản người dùng.
 • / mã quốc gia : 0 - Thêm mã quốc gia hoặc thông tin khu vực vào tài khoản. Giá trị 0 hoặc không sử dụng tham số, đặt nó thành vùng mặc định.
 • / hết hạn: ngày | không bao giờ - Đặt tài khoản người dùng hết hạn vào ngày đã chỉ định hoặc không bao giờ hết hạn. Ngày hết hạn được đặt bằng mm / dd / yy, ví dụ: 24/12/2019 hoặc Mar / 13/19.
 • / fullname: "name" - Đặt tên đầy đủ cho tài khoản đã chọn. Phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
 • / homedir = path - Đặt thư mục chính của người dùng vào đường dẫn đã chọn. Xin lưu ý rằng đường dẫn cần tồn tại, vì vậy hãy tạo trước nó trước khi bạn chạy lệnh.
 • / passwordchg: yes | no - Chỉ định xem người dùng có thể thay đổi mật khẩu hay không. Giá trị mặc định là có, điều đó có nghĩa là việc thay đổi mật khẩu được cho phép.
 • / passwordreq: yes | no - Chỉ định xem tài khoản người dùng có cần mật khẩu hay không. Mặc định là có, có nghĩa là mật khẩu là bắt buộc.
 • / logonpasswordchg: yes | no - Khi được đặt thành yes, sẽ nhắc người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản trong lần đăng nhập tiếp theo vào hệ thống.
 • / profilepath: path - Đặt đường dẫn cho hồ sơ đăng nhập của người dùng. Đường dẫn trỏ đến một hồ sơ đăng ký.
 • / scriptpath: path - Đặt đường dẫn cho tập lệnh đăng nhập của người dùng. Đường dẫn cần có liên quan đến% systemroot% \ System32 \ REP \ Import \ Sc scripts
 • / lần: lần | tất cả - Đặt giờ đăng nhập cho tài khoản. Thời gian cần được chỉ định là Ngày, Giờ-Giờ và được phân tách bằng dấu chấm phẩy, ví dụ: M, 2 PM-8PM; T, 1 PM-9PM. Các ngày trong tuần được viết tắt là M, T, W, Th, F, Sa, Su, có thể kết hợp các ngày, ví dụ Thứ Hai-Thứ Sáu. Tất cả có nghĩa là người dùng không bị hạn chế khi đăng nhập, không có giá trị nào có nghĩa là đăng nhập không được phép.
 • / usercomment: "text" - Có thể đặt nhận xét người dùng cho tài khoản.
 • / máy trạm: computerName - Chỉ định tối đa tám máy tính mà người dùng có thể đăng nhập. Tên riêng biệt bằng, . ví dụ máy tính1, máy tính2, máy tínhx. Hoạt động tốt nhất với / domain và nếu bạn không chỉ định giá trị này, người dùng sẽ không bị hạn chế khi nói đến máy trạm.

Ví dụ nâng cao về người dùng mạng

Chúng tôi đã liệt kê các ví dụ cơ bản về lệnh Net User gần đầu trang rồi. Sau đây liệt kê các ví dụ phức tạp hơn và giải thích những gì họ làm:

Lệnh sau tạo tài khoản người dùng mới mohammedlee, đặt mật khẩu tài khoản thành password1, thời gian đăng nhập từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều và cấu hình hệ thống để nhắc người dùng thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập tiếp theo.

 • người dùng mạng mohammedlee password1 / add / logonpasswordchg: yes / times: monday-friday, 6 am-6pm

Lệnh tiếp theo đặt tên đầy đủ của người dùng và gán quyền truy cập vào hai máy trạm winteroffice1 và winteroffice2 cho người dùng và thêm nhận xét của người dùng "máy trạm đã thay đổi".

 • người dùng mạng joe / tên đầy đủ: "Joe Montana" / máy trạm: winteroffice1, winteroffice2 / domain / usercomment: "thay đổi máy trạm"

Tài nguyên

Các tài nguyên sau đây cung cấp thông tin về Người dùng Net:

 • Bài viết Microsoft Technet trên Net User
 • Trang thư viện tham khảo dòng lệnh của Microsoft